Disclaimer Woonbootverzekeraar

Disclaimer internet
Woonbootverzekeraar ( Midden Friesland Assurantiën ) stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor Woonbootverzekeraar ( Midden Friesland Assurantiën ) de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens als polis informatie, polisvoorwaarden, kostenberekeningen en overige calculaties niet kan garanderen.

De informatie op deze website, waaronder de resultaten van de kostenberekeningen of andere calculaties zijn van algemene aard en kan niet worden gezien als een persoonlijk advies. Wij raden u dan ook aan voor een persoonlijk op maat gesneden advies contact op te nemen met één van onze woonbootverzekeraar adviseurs, waarbij voor u relevante gegevens en omstandigheden meegenomen kunnen worden in het advies.

In geval dat u via deze website besluit om verplichtingen met Woonbootverzekeraar ( Midden Friesland Assurantiën ) aan te gaan, raden wij u aan kennis te nemen van de algemene polisvoorwaarden van het desbetreffende product. Wij adviseren niet bij het sluiten van een overeenkomst via het Internet.

Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Om te voorkomen dat er ten aanzien van deze verantwoordelijkheid enige verwarring ontstaat, willen we u er expliciet op wijzen dat Woonbootverzekeraar ( Midden Friesland Assurantiën ) niet aansprakelijk is voor de (financiële) schade die voortvloeit uit uw beslissingen.

Functioneren website
Woonbootverzekeraar ( Midden Friesland Assurantiën) stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor Woonbootverzekeraar ( Midden Friesland Assurantiën) een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. vraagt Woonbootverzekeraar ( Midden Friesland Assurantiën) uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Copyright
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Woonbootverzekeraar ( Midden Friesland Assurantiën). Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en i Woonbootverzekeraar ( Midden Friesland Assurantiën) in het algemeen, waaronder tevens begrepen know-how en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en /of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of onrechtvaardig voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Woonbootverzekeraar ( Midden Friesland Assurantiën). Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Woonbootverzekeraar ( Midden Friesland Assurantiën) en/of haar leveranciers, behoudt Woonbootverzekeraar ( Midden Friesland Assurantiën) zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Internet Nieuwsbrief
De internet nieuwsbrief dient ter informatie en heeft niet als primair doel het afsluiten van transacties. In geval dat u via deze (e-)nieuwsbrief op een onderliggende site van Woonbootverzekeraar ( Midden Friesland Assurantiën) wel de mogelijkheid heeft om verplichtingen met Woonbootverzekeraar ( Midden Friesland Assurantiën) aan te gaan, raden wij u aan kennis te nemen van de algemene polisvoorwaarden van het desbetreffende product.
Wij adviseren u geen overeenkomsten via internet af te sluiten. Voor overige zaken is de disclaimer op de website onverkort van toepassing.

Verwijzingen hyperlinks
Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Woonbootverzekeraar ( Midden Friesland Assurantiën), het beschikbare gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren. Het is toegestaan om de hyperlink www.woonbootverzekeraar.nl (een technisch commando, dat verwijst naar de website van woonbootverzekeraar, waarbij de website binnen de kaders van Woonbootverzekeraar ( Midden Friesland Assurantiën) verschijnt) aan te brengen. In geval u zich niet houdt aan voornoemd toegestaan gebruik, behoudt Woonbootverzekeraar ( Midden Friesland Assurantiën) zicht het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruikt voortvloeiende schade op u te verhalen.

Nieuwe ontwikkelingen
De teksten van deze disclaimer kunnen door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze teksten met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Demo 1

Contact informatie

 Woonbootverzekeraar

 Postbus 5

 9000AA Grou

0566-622806

info(at)woonbootverzekeraar.nl